návrat na úvodní stránku

 
              Home | Povinné informace | E-podatelna | Úřední deska
Obecní úřad Sudovo Hlavno
294 76  Sudovo Hlavno 15
telefon: 326 971 081, e-mail: ou@sudovohlavno.cz

   
  Obecní úřad Sudovo Hlavno - povinné informace dle zák 106/1999 Sb.  
 
1. Oficiální název: Obec Sudovo Hlavno
2. Důvod a způsob založení
Obec Sudovo Hlavno vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, v platném znění ke dni 1. července 1991 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR a §§ 35-66 zák. č. 128/2000 Sb v platném znění o obcích).
3. Organizační struktura Starostka: Mgr.  Lenka Houdková
Místostarostka:  Jana Kučerová
4. Kontaktní spojení:
Obecní úřad Sudovo Hlavno, Sudovo Hlavno 15, 294 76   p. Kostelní Hlavno,
e-mail:
ou@sudovohlavno.cz,
tel.:
326 971 081

 ID datové schránky:
   aedate6
5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:
číslo účtu:   34928181/0100, KB, a.s.  Brandýs nad Labem
6. Identifikační číslo organizace (IČ) 00509213
7. Daňové identifikační číslo (DIČ):    CZ00509213
Obec se stala plátcem daně z přidané hodnoty s účinností od 1. 7. 2014.
8. Rozpočet obce, střednědobý výhled rozpočtu, rozpočtováo opatření, výkazy o hospodaření za uplynulé období
9. Žádosti o informace
(místo a způsob, jak získat příslušné informace).
Obecní úřad Sudovo Hlavno, Sudovo Hlavno 15, 294 76   p. Kostelní Hlavno,
e-mail:
ou@sudovohlavno.cz, tel.:
326 971 081
žádosti lze podat:
ústně, písemně, pomocí Internetu
10. Příjem žádostí a dalších podání
(kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí)

Žádost o poskytnutí informace podává žadatel ústně nebo písemně a to i prostřednictvím telekomunikačních zařízení (telefon, fax, e-mail).
Písemné žádosti o poskytnutí informace doručené osobně podává žadatel v kanceláři obecního úřadu.Jiná podání (žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání) žadatel může podat písemně do kanceláře obecního úřadu nebo zaslat poštou.

Příjem pomocí Internetu.
11. Opravné prostředky
(místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech)

Opravný prostředek lze podat pouze písemně, a to osobně do kanceláře obecního úřadu nebo poštou na adresu:

Obecní úřad Sudovo Hlavno, Sudovo Hlavno 15, 294 76   p. Kostelní Hlavno, e-mail:
ou@sudovohlavno.cz, tel.:
326 971 081

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává. Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.
12. Formuláře
(název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat)

Běžné formuláře lze získat v
kanceláři OÚ na adrese:
Obecní úřad Sudovo Hlavno, Sudovo Hlavno 15, 294 76   p. Kostelní Hlavno, e-mail: ou@sudovohlavno.cz, tel.: 326 971 081
13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
popisy postupů pro řešení životních situací
14. Nejdůležitější předpisy
(přehled předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí)

Všechny informace lze získat přímo na adrese:
Obecní úřad Sudovo Hlavno, Sudovo Hlavno 15, 294 76   p. Kostelní Hlavno, e-mail: ou@sudovohlavno.cz, tel.: 326 971 081
15. Sazebník úhrad za poskytování informací
Nestanoveno
16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
(o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací)

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019
(zveřejněno 14.2.2020)

žádosti 2019
23.10.2019
Odpověď na žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,
28.08.2019
Odpověď na žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.. 
23.04.2019
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb..
Odpověď na žádost.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018
(zveřejněno 28.2.2019)

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017.
(zveřejněno
28.2.2018)

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016
 

17. Seznam organizací
(seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu)
Obecní knihovna
 

 

©2007-2010 OBEC SUDOVO HLAVNO, všechna práva vyhrazena